ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่องค์ความรู้ ผู้ชนะเลิศเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า จากการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ที่สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย และสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ และคัดเลือกตัวอย่างการน้อมนำไปปฏิบัติที่ได้ผลเพื่อเป็นต้นแบบของแนวทางการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ชุมชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศและมอบรางวัลทั้ง 10 ประเภทไปแล้วนั้น
   
ทางสำนักงาน กปร. ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ขององค์ความรู้ ตัวอย่างความสำเร็จของผู้ชนะเลิศจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการขยายผลองค์ความรู้ และผลสำเร็จจากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ       พอเพียงเหล่านั้นสู่ประชาชนทุกภาคส่วนให้กว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานของผลงานตั้งแต่ผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดและประเทศ นอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พร้อมเพิ่มศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ให้สามารถรองรับผู้มาอบรมหรือศึกษาดูงานได้โดยสะดวก ซึ่งสำนักงาน กปร. จะสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทั้งเอกสารเผยแพร่ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
   
นอกจากนี้จะจัดทำหนังสือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยถอดองค์ความรู้จากผลงานที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับภาคประชาชน ภาคเกษตร ภาครัฐ และภาคธุรกิจในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์และปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรภาครัฐและธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็จะทำเป็นสารคดีสั้นในรูปแบบของสารคดีโทรทัศน์ ของผู้ชนะเลิศระดับประเทศทั้ง 10 ประเภทอีกด้วย
   
ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร ได้แก่ นางคอสหม๊ะ   แลแมแน อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายสมพงษ์ พรผล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ชุมชนเศรษฐกิจ         พอเพียง ได้แก่ ชุมชนดอกบัว อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรทำสวนบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตดุสิต กรุงเทพฯ หน่วยงาน/ องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ธุรกิจขนาดย่อม ได้แก่ บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
   
“เราได้ตัวอย่างความสำเร็จจากผู้ที่ส่งผลงานมาประมาณ 1,600 ผลงาน ซึ่งได้คัดเลือกผลงานที่ดีเด่นแล้วในแต่ละประเภท และรู้ว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทแต่ละด้านนั้นเขาทำอย่างไร คิดและวางแผน รวมถึงมีการปฏิบัติอย่างไร จนกระทั่งได้รับรางวัลที่เกิดขึ้น ก็จะเอาตัวอย่างความสำเร็จเหล่านี้ขยายผลไปสู่ประชาชนในแต่ละภาคส่วนต่อไป ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาสู่การปฏิบัติใช้ที่เป็นผลชัดเจนได้” นายสุวัฒน์ รองเลขาธิการ กปร. กล่าว
   
ในขณะเดียวกันก็จะมีการต่อยอดผลงานเหล่านี้ด้วยการเปิดเวทีประชุมสัมมนาและเสวนาในแต่ละภูมิภาค โดยเชิญผู้ที่เป็นตัวอย่างจากความสำเร็จเหล่านี้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ้นจากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ต่อไป เพราะเราเชื่อมั่นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หากนำไปปฏิบัติใช้และลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะแก้ไขวิกฤติต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างแน่นอน.วันที่ : 19 พ.ย. 2553
ที่มา : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=340&contentID=104699
อ่าน : 2095

 

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th