หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเสริมภูมิปัญญา

 

เอกสารประกอบการสอน

 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเสริมภูมิปัญญา
   

คลิปวีดีโอ

 

 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
 ดอกไม้บานสื่อสารความดี ... ภูมิปัญญาด้านไม่มีหนี้
   ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง ... วิถีพอเพียง สู่ชุมชนคุณธรรม
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านเกาะ
   
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2395

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th