ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Tel. 0-4274-3682

 

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th